Osiloscope

סיפור חיי היום יום,
יכולת לתת הגה וביטוי לכל חתך בזמן,
לחוש את המעבר בין הזמנים,
ולתת עוצמה לרגשות.
ברוך משנה עיתים.

יום רביעי, 3 במרץ 2010

חטא העגל - תשא

מדוע התורה מפרטת את החטא הנורא של העגל?

על פי בעלי המוסר (רבינו ירוחם הלוי, המשגיח ממיר), לשטן יש שיטה של דירוג טבעי, הוא לעולם לא דוחף מהר, הוא מסיט בהדרגה לאט לאט, היום כך מחר כך, כשאחז"ל שבת (קה :) משום ר' יוחנן בן נורי המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע''ז שכך אומנתו של יצה''ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד ע''ז והולך ועובד,
השטן מנצל את רגעי הבילבול והאי וודאות של איבוד העשתונות ואז דוחף את האדם עד כדי חטא ע"ז.
- אברהם אבינו עבר עשרה ניסיונות, אחרי הניסיון של העקידה שהיה הכי גבוה, מובא הפטירה של שרה, מה הסמיכות? אלא התורה מלמדת אותנו יסוד: אברהם, אחרי שעבר את ניסיון העקידה חוזר לבית ומה קורה! שרה מתה, אין לו איפה לקבור אותה, כשחיפש מקום קבר לא רצו לתת לו! היה מקום להתפרצות, היה מאבד את העשתונות ומתחיל להרים קול, לצעוק, מגיע לי כל הארץ, הרי ה' הבטיח לי לזרעך אתן את הארץ הזאת, הרי הקב"ה הבטיח לו בדיוק אחרי העקידה!
לא! אברהם נושא ונותן ומדבר ומשתדל, ארבע מאות שקל,,,, זהו יסוד הסבלנות האמיתית והסוד לנצח את היצר.

בחטא העגל בני ישראל לא היו חוטאים מעולם, רק שהמלאך הראה להם מיטתו של משה (כאילו משה מת ומונח על המיטה, וברגע זה הצליח לבלבל אותם ולדחוף חזק עד דרגה של ע"ז.

(מפי ר' ירחמיאל קראם שליט"א)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה