Osiloscope

סיפור חיי היום יום,
יכולת לתת הגה וביטוי לכל חתך בזמן,
לחוש את המעבר בין הזמנים,
ולתת עוצמה לרגשות.
ברוך משנה עיתים.

יום שלישי, 11 במאי 2010

הספד של ר יהודא הירש על אביו הרש"ר הירש

פלינדרום בן 248 אותיות!
"הרועים וקראים בשם המה מתי אל, מצקם, לתום העלב לטב ומשגב ומעז, אף כי אפר יותך מצחם, לא תבטל זכותם, תעל תחן לחיש נצר חקיו תומך הוא דוד, מי כאלם נחלש הדוה יחבש, צמח מישי לעין כל יבא וינוד אל מעון ישית מתחת : אז יתודע בתך המחנה יפי תואר אנשי חיל, כרובי בקע ים, ונטעי רוח ספרך ה' מסיני וחורב, פחד מינים, והתאר קבר שרי ה', יתנו יקר לאפרן ושמש נרם ירום : יבא יראה ויזרח שכנת יה לעם נוצר למענם : מליציו הנה דע הביטה חיש משיח ! ידעתי ראש וראשן הלא הורי העד במי בער בל יכשל, תם בא בעשר אשדת יאשדו, מכח ברקי חרטו כלה חשך וצלמות, ידע להניב רוח לו, מלתו לבת אש מתחת צבורו ייחם, שונא לרמיה, נועם עטו לטוב יוקח רפוי לב, בל יופר חק ויבוטל, וטעם עון הימר לאנוש : מחייו רובץ תחת משא תבל ותלמו לחורב ינהל עד יתום לץ, וכשח הלך וטרח יקרב חכם, ודשאי תדשא רשע באבם תלש, כי לב רעבים בדעה ירוה : אלה נשארו שארית עד יחיש משיח, הטיב ה' עד הנה ויצילם מן עמל ! רצון מעלה יתן כשחר זיו הארי אבי מורי מרן שמשון רפאל רק יונתי "הירש רב" קראתהו, מינים דחף, ברוחו יניסם, ה' כרפס חור יעטנו, מיעקב יבורך ! לי חיש נא ראות יפי הנחמה ! כתב עדותי זאת חתמתי שי נועם לאדוני ואבי, לכן יעל ישים חמץ שבח יהודה שלחן מלאכים, דוד אוה כמותו יקח רצן שיח לנחת לעת מתו כ"ז לטבת : אל מחץ מכתו ירפא יכפא זעמו, בגשם ובטל בלע המות, למקצם לא יתמהמה, משבם יאר קומי עורה!

תגובה 1: