כא חשון עב


צפרא דמארי טב
אחי ורעי
אהובי וידידי
השיעור לרפואת אחי חזקיהו חיים בן חנה שיחי'

שמעתי אתמול מצדיק ירושלמי אחד חידוש נפלא! כתוב אצל אברהם כשקנה את חלקת השדה מעפרון החתי לקבור את שרה:
(בראשית כג יח) לְאַבְרָהָם לְמִקְנָה, לְעֵינֵי בְנֵי-חֵת, בְּכֹל, בָּאֵי שַׁעַר-עִירוֹ. ולכאורה משמע כולם אנשים נשים והטף שלא היה חסר אחד! ומדוע צריכים את כולם?
אלא ידוע מה אברהם עשה מאז היותו בגיל שלש, הכיר את בוראושבר את הפסלים אשר לאביו, ובכחו הלך והשפיע ודיבר וקנה נפשות להקב"ה, כבר באור כשדים, ואח"כ בחרן, (יב ה) וְאֶת-הַנֶּפֶשׁ, אֲשֶׁר-עָשׂוּ בְחָרָן, ואח"כ בהשרשת אמונתו ית' על ידי ההכנסת אורחים בתוך אהלו, בכל מקום אשר היה מגיע, עד שקראו לו אברהם העברי, שכולם מעבר אחד והוא מעבר השני, וכן שרה אשתו כך עשו כל ימי חייהם.
עכשיו שאברהם בא לקבור אותה רצה להמשיך ולהשפיע על כולם אמונה בבורא ית' ולאמר לבני חת: אל תחשבו שקוברים מת וזהו, כאן מסתיים הכל, אלא יש כאן צדיקה, אם רצונכם לבקש ולהתפלל לכו לציון שלה אל מערת המכפלה.
הוא ניצל את ענין הקבורה ונתן חשיבות לקנית הקרקע, בשביל לקנות עוד ועוד נפשות לה' בהראותו את החשיבות וההערכה לכבוד המת ולאמונה בהשארת הנפש, ובכח הצדיק להשפיע ע"י מעשיו אחרי מותו,

שבת קודש פר' חיי-שרה

ומפטרים (מלכים א א) והמלך דוד זקן,,,

שבת שלום ומבורך

שלכם
רפאל