Osiloscope

סיפור חיי היום יום,
יכולת לתת הגה וביטוי לכל חתך בזמן,
לחוש את המעבר בין הזמנים,
ולתת עוצמה לרגשות.
ברוך משנה עיתים.

יום חמישי, 28 בינואר 2010

בוקר טוב

אז ישיר משה ובני ישראל (שמות טז, א), לשון רש"י כשראה הנס עלה בליבו שישיר שירה, והטעם (שיאמר עתיד ועבר באותו ענין) כי מנהג הלשון שהמספר יעמיד עצמו בזמן שיחפוץ, וירמוז למעשה ממנו, פעם יעמיד עצמו בזמן המעשה וידבר בו בענין הווה, ועומד עליו בתחילתו ויאמר "ישיר ישראל" כאילו משוררים לפניו, וכן כולם, ופעם יאחר עצמו ויאמר זה נעשה כבר, והכל לאמת הענין, ולכן רוב שיבא זה בענין הנבואות (רמב"ן שם).
והענין שכל תחושת הזמן שאנו חשים היא גשמית, והאמת שאין למעלה בעולם הנצחי זמן, אלא בבחינת "צדיקים יושבים,,, ונהנין מזיו השכינה" אין להם סדר יום בוקר או ערב, אמש או מחר, טרם או גמר, כי שם הכל עצם ושורש בלי צורה וחומר ובלי,מידות של זמן וקצב,
ולכן התורה נכתבה בצורה של עבר הוה ועתיד בלי סדר לכאורה,
וכש"א חז"ל, בסנהדרין צא: אז ישיר משה ובני ישראל, א״ר מאיר, מנין לתחית .המתים מן התורה, שנא׳ אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה׳, שר לא נאמר אלא ישיר, ...

התורה נצחית!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה